ขอความอนุเคราะห์ท่านในการตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งความคิดเห็นของท่านถือเป็นความลับจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเป็นรายบุคคล

Contact


อาคาร 2 (ตึกแดง) การเคหะแห่งชาติ 905 ถนนนวมินทร์ คลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
Tel : 02-3517094 Fax : 02-3517562
research@nha.co.th