ขอความอนุเคราะห์ท่านในการตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งความคิดเห็นของท่านถือเป็นความลับจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเป็นรายบุคคล

คำถามที่ถามบ่อย

 
คำตอบ : สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ กองวิจัยและพัฒนา ฝ่ายวิชาการพัฒนาที่อยู่อาศัย