กิจกรรม

First 1 2 Last 

การสัมภาษณ์โครงการวิจัยเรื่อง โครงการสำรวจแนวความคิดและการพัฒนาของ Collective/Social Housing ในประเทศไทยในรอบ 5 ทศวรรษ จากแหล่งเงินทุนอุดหนุนภายใต้โครงการสถาปนิกชุมชนและออกแบบเมือง เพื่อสนับสนุนพัฒนาเมืองในโครงการบ้านมั่นคงเมืองและชนบท


การเคหะแห่งชาติ สำนักพิมพ์ Commonbooks โดยผู้ช่วยศาสตร์ตราจารย์ กฤษณะพล วัฒนวันยู หัวหน้าโครงการวิจัย หัวหน้ากองบรรณาธิการ บริษัทดังกล่าว ได้ขอสัมภาษณ์ นายโชคชัย สิงหเพชร ผอ.นว.

1/7/2021 2:19:07 PM

กองวิจัยและพัฒนารูปแบบที่อยู่อาศัย ฝ่ายนวัตกรรมและ

read more

โครงการ “ศึกษาแนวทางการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ของการเคหะแห่งชาติ”


ตรวจรับงานงวดที่ 3 Eco-efficiency และรายงานผลการดำเนินงาน

12/18/2020 9:21:37 AM

กองวิจัยและพัฒนารูปแบบที่อยู่อาศัย ฝ่ายนวัตกรรมและ

read more

การประชุมให้ข้อมูลเพื่อการดำเนินงานโครงการ”ศึกษาแนวทางการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศน์เศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) ของการเคหะแห่งชาติ


จัดการประชุม โครงการ”ศึกษาแนวทางการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศน์เศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) ของการเคหะแห่งชาติ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมวทัญญู ณ ถลาง การเคหะแห่งชาติ

12/14/2020 10:54:49 AM

กองวิจัยและพัฒนารูปแบบที่อยู่อาศัย ฝ่ายนวัตกรรมและ

read more

การสัมมนา โครงการวิจัยเพื่อการวางแผนการพัฒนาเมืองฯ


โครงการวิจัยเพื่อการวางแผนการพัฒนาเมืองฯ

1/28/2020 11:23:18 AM

กองวิจัยและพัฒนา ฝ่ายวิชาการพัฒนาที่อยู่อาศัย

read more

การฟังการบรรยาย โครงการส่งเสริมการนำผลการวิจัยสู่นวัตกรรม ครั้งที่ 1


เรื่อง การสร้างความตระหนักถึงแนวทางการบริหารจัดการด้านการวิจัย พัฒนา และการจัดการนวัตกรรมที่สนับสนุนให้เกิดการเติบโตและความยั่งยืนขององค์กร

8/16/2019 11:40:37 AM

กองวิจัยและพัฒนา ฝ่ายวิชาการพัฒนาที่อยู่อาศัย

read more

ประชุมตรวจรับงาน คก.วิจัยเพื่อการพัฒนาแผนเมืองในมิติที่อยู่อาศัย ฯ


ประชุมตรวจรับงาน คก. งวดงานที่ 2

8/7/2019 4:36:14 PM

กองวิจัยและพัฒนา ฝ่ายวิชาการพัฒนาที่อยู่อาศัย

read more

การจัดงาน “Thailand Social Expo 2019”


การจัดงาน “Thailand Social Expo 2019” ระหว่างวันที่ 5 – 7 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

7/10/2019 9:19:18 AM

กองวิจัยและพัฒนา ฝ่ายวิชาการพัฒนาที่อยู่อาศัย

read more

ตรวจรับงานโครงการศึกษาวิจัยการออกแบบที่อยู่อาศัยโดยใช้เทคโนโลยี ด้านพลังงาน น้ำ และการกำจัดขยะมูลฝอย


การตรวจรับงานโครงการศึกษาวิจัยการออกแบบที่อยู่อาศัยโดยใช้เทคโนโลยี ด้านพลังงาน น้ำ และการกำจัดขยะมูลฝอย

5/8/2019 3:57:58 PM

กองวิจัยและพัฒนา ฝ่ายวิชาการพัฒนาที่อยู่อาศัย

read more

กิจกรรม THAILAND RESEARCH EXPO 2019


กิจกรรม THAILAND RESEARCH EXPO 2019 วันที่ 10 เมษายน 2562

4/18/2019 3:16:28 PM

กองวิจัยและพัฒนา ฝ่ายวิชาการพัฒนาที่อยู่อาศัย

read more

การประชุมตรวจรับงานโครงการวิจัยแนวทางออกแบบที่อยู่อาศัยโดยใช้เทคโนโลยี ด้านพลังงาน น้ำ และการกำจัดขยะมูลฝอย


การตรวจรับงานโครงการวิจัยแนวทางออกแบบที่อยู่อาศัยโดยใช้เทคโนโลยี ด้านพลังงาน น้ำ และการกำจัดขยะมูลฝอย รายงานการศึกษาวิจัยร่างรายงานฉบับสมบรูณ์

12/26/2018 3:37:14 PM

กองวิจัยและพัฒนา ฝ่ายวิชาการพัฒนาที่อยู่อาศัย

read more

First 1 2 Last