กิจกรรม

First 1 2 3 Last 

ฝ่ายนวัตกรรมและวิจัยขออนุญาตเผยแพร่การจัดทำแผนพัฒนานวัตกรรมของการเคหะแห่งชาติ(แผนแม่บทนวัตกรรม) พ.ศ. 2563-2570 (ฉบับปรับปรุงปี 2564) และแผนปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการเคหะแห่งชาติประจำปีงบประมาณ 2565


11/9/2021 9:03:58 AM

กองวิจัยและพัฒนารูปแบบที่อยู่อาศัย ฝ่ายนวัตกรรมและ

read more

การประกวดการนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ เพื่อต่อยอดสู่นวัตกรรมองค์กร (NHA Innovation Challenge 2021)


ฝ่ายนวัตกรรมและวิจัย ได้จัดพิธีมอบประกาศเกียรติบัตรและของที่ระลึกสำหรับ ผู้ชนะการประกวดการนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ เพื่อต่อยอดสู่นวัตกรรมองค์กร (NHA Innovation Challenge 2021) ในวันพุธที่ 29 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมวทัญญู ณ ถลาง ชั้น 2 อาคาร 1

10/15/2021 3:16:13 PM

กองวิจัยและพัฒนารูปแบบที่อยู่อาศัย ฝ่ายนวัตกรรมและ

read more

การจัดทำแผนพัฒนานวัตกรรมของการเคหะแห่งชาติ


สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ประกาศให้ทุกรัฐวิสาหกิจดำเนินการจัดทำแผนแม่บทด้านการจัดการนวัตกรรมตามหลักเกณฑ์ด้าน Core Business Enablers ตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ State Enterprise Assessment Model: SE-AM” ตั้งแต่ปี 2563 เพื่อมุ่งเน้นให้รัฐวิสาหกิจมีการประยุกต์ใช้องค์ความรู้และนวัตกรรมที่เหมาะสม ในการนำองค์กรบรรลุสู่การเป็นองค์กรที่ยั่งยืน

10/1/2021 4:29:34 PM

กองวิจัยและพัฒนารูปแบบที่อยู่อาศัย ฝ่ายนวัตกรรมและ

read more

การประเมิน Eco-efficiency ไตรมาส 4


ฝ่ายนวัตกรรมและวิจัยขอประชาสัมพันธ์การดำเนินการประเมิน Eco-efficiency ไตรมาส 4

9/11/2021 12:57:00 PM

กองวิจัยและพัฒนารูปแบบที่อยู่อาศัย ฝ่ายนวัตกรรมและ

read more

การดำเนินการประเมิน Eco-efficiency ไตรมาส 3


ฝ่ายนวัตกรรมและวิจัยขอประชาสัมพันธ์การดำเนินการประเมิน Eco-efficiency ไตรมาส 3

9/11/2021 12:57:17 PM

กองวิจัยและพัฒนารูปแบบที่อยู่อาศัย ฝ่ายนวัตกรรมและ

read more

การดำเนินการประเมิน Eco-efficiency ไตรมาส 2


ฝ่ายนวัตกรรมและวิจัยขอประชาสัมพันธ์การดำเนินการประเมิน Eco-efficiency ไตรมาส 2 การเคหะแห่งชาติ ดำเนินการประเมิน Eco-efficiency ในระยะที่ 1 ในการศึกษาบริบท และการดำเนินงานของการเคหะแห่งชาติ วิเคราะห์เกณฑ์และแนวทางการประเมิน Eco-efficiency พร้อมทั้งกำหนดตัวชี้วัดในการประเมิน Eco-efficiency ทั้งนี้ได้ดำเนินการเก็บข้อมูลเบื้องต้นในการกำหนดค่าตัวแปรและประเมิน Eco-efficiency ปีฐาน (Baseline) เพื่อประเมิน Eco-efficiency ของการเคหะแห่งชาติ ตามมาตรฐานISO 14045:2012

9/11/2021 12:57:29 PM

กองวิจัยและพัฒนารูปแบบที่อยู่อาศัย ฝ่ายนวัตกรรมและ

read more

การดำเนินการประเมิน Eco-efficiency ไตรมาส 1


Eco- efficiency เป็นดัชนีชี้วัดความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมที่มุ่งไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

9/11/2021 12:57:49 PM

กองวิจัยและพัฒนารูปแบบที่อยู่อาศัย ฝ่ายนวัตกรรมและ

read more

การสัมภาษณ์โครงการวิจัยเรื่อง โครงการสำรวจแนวความคิดและการพัฒนาของ Collective/Social Housing ในประเทศไทยในรอบ 5 ทศวรรษ จากแหล่งเงินทุนอุดหนุนภายใต้โครงการสถาปนิกชุมชนและออกแบบเมือง เพื่อสนับสนุนพัฒนาเมืองในโครงการบ้านมั่นคงเมืองและชนบท


การเคหะแห่งชาติ สำนักพิมพ์ Commonbooks โดยผู้ช่วยศาสตร์ตราจารย์ กฤษณะพล วัฒนวันยู หัวหน้าโครงการวิจัย หัวหน้ากองบรรณาธิการ บริษัทดังกล่าว ได้ขอสัมภาษณ์ นายโชคชัย สิงหเพชร ผอ.นว.

1/7/2021 2:19:07 PM

กองวิจัยและพัฒนารูปแบบที่อยู่อาศัย ฝ่ายนวัตกรรมและ

read more

โครงการ “ศึกษาแนวทางการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ของการเคหะแห่งชาติ”


ตรวจรับงานงวดที่ 3 Eco-efficiency และรายงานผลการดำเนินงาน

12/18/2020 9:21:37 AM

กองวิจัยและพัฒนารูปแบบที่อยู่อาศัย ฝ่ายนวัตกรรมและ

read more

การประชุมให้ข้อมูลเพื่อการดำเนินงานโครงการ”ศึกษาแนวทางการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศน์เศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) ของการเคหะแห่งชาติ


จัดการประชุม โครงการ”ศึกษาแนวทางการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศน์เศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) ของการเคหะแห่งชาติ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมวทัญญู ณ ถลาง การเคหะแห่งชาติ

12/14/2020 10:54:49 AM

กองวิจัยและพัฒนารูปแบบที่อยู่อาศัย ฝ่ายนวัตกรรมและ

read more

First 1 2 3 Last