กิจกรรม

First 1 2 3 4 Last 

งานประชุมสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย “โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างรายได้แก่ผู้สูงอายุ โดยการแบ่งที่อยู่อาศัยให้เช่า”


นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ให้เกียรติเป็นประธานในงานประชุมสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย “โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างรายได้แก่ผู้สูงอายุ โดยการแบ่งที่อยู่อาศัยให้เช่า” วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

8/25/2022 2:25:38 PM

กองวิจัยและพัฒนารูปแบบที่อยู่อาศัย ฝ่ายนวัตกรรมและ

read more

โครงการการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ของการเคหะแห่งชาติ ระยะที่ 3


การติดตามผลการดำเนินงานในการจัดเก็บข้อมูลในการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร ภายใต้ “โครงการการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ของการเคหะแห่งชาติ ระยะที่ 3" ตามหลักเกณฑ์การคำนวณค่าตัวชี้วัดด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กำหนดไว้ ผ่านระบบ Zoom

6/24/2022 11:03:05 AM

กองวิจัยและพัฒนารูปแบบที่อยู่อาศัย ฝ่ายนวัตกรรมและ

read more

การอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการวิจัยนวัตกรรมการสร้างบ้านที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ


การอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้

5/24/2022 9:52:33 AM

กองวิจัยและพัฒนารูปแบบที่อยู่อาศัย ฝ่ายนวัตกรรมและ

read more

การประชุมคณะทำงาน และอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของการเคหะแห่งชาติ


โครงการ “การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ของการเคหะแห่งชาติ ระยะที่ 3” ปีงบประมาณ 2565

2/23/2022 10:20:06 AM

กองวิจัยและพัฒนารูปแบบที่อยู่อาศัย ฝ่ายนวัตกรรมและ

read more

กระบวนการด้านนวัตกรรมเพื่อการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ในการคิดสร้างสรรค์สู่นวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานขององค์กร


12/23/2021 2:16:47 PM

กองวิจัยและพัฒนารูปแบบที่อยู่อาศัย ฝ่ายนวัตกรรมและ

read more

กระบวนการความคิดเชิงออกแบบ(Design Thinking )


ฝ่ายนวัตกรรมและวิจัยขออนุญาตเผยแพร่ กระบวนการความคิดเชิงออกแบบ(Design Thinking )เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ ในการคิดสร้างสรรค์สู่การสร้างนวัตกรรมที่ทรงคุณค่าต่อกลุ่มเป้าหมายและพันธกิจขององค์กร

12/23/2021 2:14:51 PM

กองวิจัยและพัฒนารูปแบบที่อยู่อาศัย ฝ่ายนวัตกรรมและ

read more

ประชาสัมพันธ์ สื่อสารด้านการจัดการนวัตกรรมของการเคหะแห่งชาติประจำเดือน พฤศจิกายน 2564


12/16/2021 9:38:47 AM

กองวิจัยและพัฒนารูปแบบที่อยู่อาศัย ฝ่ายนวัตกรรมและ

read more

ฝ่ายนวัตกรรมและวิจัยขออนุญาตเผยแพร่การจัดทำแผนพัฒนานวัตกรรมของการเคหะแห่งชาติ(แผนแม่บทนวัตกรรม) พ.ศ. 2563-2570 (ฉบับปรับปรุงปี 2564) และแผนปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการเคหะแห่งชาติประจำปีงบประมาณ 2565


11/9/2021 9:03:58 AM

กองวิจัยและพัฒนารูปแบบที่อยู่อาศัย ฝ่ายนวัตกรรมและ

read more

การประกวดการนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ เพื่อต่อยอดสู่นวัตกรรมองค์กร (NHA Innovation Challenge 2021)


ฝ่ายนวัตกรรมและวิจัย ได้จัดพิธีมอบประกาศเกียรติบัตรและของที่ระลึกสำหรับ ผู้ชนะการประกวดการนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ เพื่อต่อยอดสู่นวัตกรรมองค์กร (NHA Innovation Challenge 2021) ในวันพุธที่ 29 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมวทัญญู ณ ถลาง ชั้น 2 อาคาร 1

10/15/2021 3:16:13 PM

กองวิจัยและพัฒนารูปแบบที่อยู่อาศัย ฝ่ายนวัตกรรมและ

read more

การจัดทำแผนพัฒนานวัตกรรมของการเคหะแห่งชาติ


สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ประกาศให้ทุกรัฐวิสาหกิจดำเนินการจัดทำแผนแม่บทด้านการจัดการนวัตกรรมตามหลักเกณฑ์ด้าน Core Business Enablers ตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ State Enterprise Assessment Model: SE-AM” ตั้งแต่ปี 2563 เพื่อมุ่งเน้นให้รัฐวิสาหกิจมีการประยุกต์ใช้องค์ความรู้และนวัตกรรมที่เหมาะสม ในการนำองค์กรบรรลุสู่การเป็นองค์กรที่ยั่งยืน

10/1/2021 4:29:34 PM

กองวิจัยและพัฒนารูปแบบที่อยู่อาศัย ฝ่ายนวัตกรรมและ

read more

First 1 2 3 4 Last