ขอความอนุเคราะห์ท่านในการตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งความคิดเห็นของท่านถือเป็นความลับจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเป็นรายบุคคล

Author : กองวิจัยและพัฒนา ฝ่ายวิชาการพัฒนาที่อยู่อาศัย

4/18/2019 3:16:28 PM

กิจกรรม THAILAND RESEARCH EXPO 2019


300 Views

กิจกรรม THAILAND RESEARCH EXPO 2019 วันที่ 10 เมษายน 2562

หัวข้อ โครงการศึกษาวิจัยแนวทางการฟื้นฟูเมืองและสร้างชุมชนใหม่รามอินทราโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม

(A Reseach for the Participatory Approach of Ramindra Urban Regeneration and New Community)

AT CENTARA GRAND HOTELS