ขอความอนุเคราะห์ท่านในการตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งความคิดเห็นของท่านถือเป็นความลับจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเป็นรายบุคคล

Author : กองวิจัยและพัฒนา ฝ่ายวิชาการพัฒนาที่อยู่อาศัย

8/16/2019 11:40:37 AM

การฟังการบรรยาย โครงการส่งเสริมการนำผลการวิจัยสู่นวัตกรรม ครั้งที่ 1


424 Views

เรื่อง การสร้างความตระหนักถึงแนวทางการบริหารจัดการด้านการวิจัย พัฒนา และการจัดการนวัตกรรมที่สนับสนุนให้เกิดการเติบโตและความยั่งยืนขององค์กร

การรับฟังการบรรยาย