ขอความอนุเคราะห์ท่านในการตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งความคิดเห็นของท่านถือเป็นความลับจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเป็นรายบุคคล

Author : กองวิจัยและพัฒนารูปแบบที่อยู่อาศัย ฝ่ายนวัตกรรมและ

8/25/2022 2:25:38 PM

งานประชุมสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย “โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างรายได้แก่ผู้สูงอายุ โดยการแบ่งที่อยู่อาศัยให้เช่า”


142 Views

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ให้เกียรติเป็นประธานในงานประชุมสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย “โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างรายได้แก่ผู้สูงอายุ โดยการแบ่งที่อยู่อาศัยให้เช่า” วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ให้เกียรติเป็นประธานในงานประชุมสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย “โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างรายได้แก่ผู้สูงอายุ โดยการแบ่งที่อยู่อาศัยให้เช่า”

วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

โดยการเคหะแห่งชาติได้ดำเนินการศึกษาวิจัยภายใต้ภารกิจด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยสนองตอบนโยบายของรัฐบาล โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาการจัดทำรูปแบบการแบ่งที่อยู่อาศัยให้เช่าที่เหมาะสมในการเสริมสร้างรายได้ของผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับข้อมูล ความรู้และทักษะที่จำเป็นเกี่ยวกับการแบ่งที่อยู่อาศัยให้เช่าสำหรับใช้ในการตัดสินใจ และเสนอมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมการแบ่งที่อยู่อาศัยให้เช่าของผู้สูงอายุให้เกิดการนำไปใช้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการเสนอมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมการแบ่งที่อยู่อาศัยให้เช่าของผู้สูงอายุให้เกิดการนำไปใช้สามารถบูรณาการ กับหน่วยงานต่าง ๆ ได้