ขอความอนุเคราะห์ท่านในการตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งความคิดเห็นของท่านถือเป็นความลับจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเป็นรายบุคคล

Author : กองวิจัยและพัฒนารูปแบบที่อยู่อาศัย ฝ่ายนวัตกรรมและ

12/16/2021 9:38:47 AM

ประชาสัมพันธ์ สื่อสารด้านการจัดการนวัตกรรมของการเคหะแห่งชาติประจำเดือน พฤศจิกายน 2564


149 Views

กองวพ.นว.ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ สื่อสารด้านการจัดการนวัตกรรมของการเคหะแห่งชาติประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.ความหมายของนวัตกรรม 2.ลักษณะของนวัตกรรม 3.ปัจจัยความสำเร็จในการสร้างสรรค์นวัตกรรม 4.ประโยชน์ในการสร้างนวัตกรรม