ขอความอนุเคราะห์ท่านในการตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งความคิดเห็นของท่านถือเป็นความลับจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเป็นรายบุคคล

Author : กองวิจัยและพัฒนา ฝ่ายวิชาการพัฒนาที่อยู่อาศัย

7/10/2019 9:19:18 AM

การจัดงาน “Thailand Social Expo 2019”


281 Views

การจัดงาน “Thailand Social Expo 2019” ระหว่างวันที่ 5 – 7 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2562 นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(ปลัด พม.) เป็นประธานในพิธีปิดพร้อมทั้งสรุปภาพรวมการจัดงาน “Thailand Social Expo 2019” ภายใต้แนวคิด “ร่วมมือ ร่วมใจ สังคมไทยยั่งยืน – Partnership for Sustainability” โดยมี ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และคณะผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าร่วม ซึ่งงานดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 7 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 
.
ทั้งนี้การเคหะแห่งชาติได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการความเป็นมาของการเคหะแห่งชาติ การดำเนินงานโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ และยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปี (2560 – 2579) ของการเคหะแห่งชาติ นิทรรศการฝ่ายขายและการตลาด นิทรรศการด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย นิทรรศการและกิจกรรมด้านการพัฒนาชุมชน นิทรรศการด้านการพัฒนาเมือง และการออกร้านแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็นต้น