ขอความอนุเคราะห์ท่านในการตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งความคิดเห็นของท่านถือเป็นความลับจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเป็นรายบุคคล

Author : กองวิจัยและพัฒนารูปแบบที่อยู่อาศัย ฝ่ายนวัตกรรมและ

1/7/2021 2:19:07 PM

การสัมภาษณ์โครงการวิจัยเรื่อง โครงการสำรวจแนวความคิดและการพัฒนาของ Collective/Social Housing ในประเทศไทยในรอบ 5 ทศวรรษ จากแหล่งเงินทุนอุดหนุนภายใต้โครงการสถาปนิกชุมชนและออกแบบเมือง เพื่อสนับสนุนพัฒนาเมืองในโครงการบ้านมั่นคงเมืองและชนบท


286 Views

การเคหะแห่งชาติ สำนักพิมพ์ Commonbooks โดยผู้ช่วยศาสตร์ตราจารย์ กฤษณะพล วัฒนวันยู หัวหน้าโครงการวิจัย หัวหน้ากองบรรณาธิการ บริษัทดังกล่าว ได้ขอสัมภาษณ์ นายโชคชัย สิงหเพชร ผอ.นว.

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม การเคหะแห่งชาติ สำนักพิมพ์ Commonbooks โดยผู้ช่วยศาสตร์ตราจารย์ กฤษณะพล วัฒนวันยู หัวหน้าโครงการวิจัย หัวหน้ากองบรรณาธิการ บริษัทดังกล่าว ได้ขอสัมภาษณ์ นายโชคชัย สิงหเพชร ผอ.นว. ในหัวข้อที่มีความเกี่ยวเนื่องกับโครงการวิจัยเรื่อง โครงการสำรวจแนวความคิดและการพัฒนาของ Collective/Social Housing ในประเทศไทยในรอบ 5 ทศวรรษ  จากแหล่งเงินทุนอุดหนุนภายใต้โครงการสถาปนิกชุมชนและออกแบบเมือง เพื่อสนับสนุนพัฒนาเมืองในโครงการบ้านมั่นคงเมืองและชนบท ทั้งนี้ ผอ.นว.ได้ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติที่ผ่านมา พร้อมทั้งได้กล่าวถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องการสถานการณ์ในปัจจุบันที่การเคหะมีการใช้นโยบายและเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านนวัตกรรมที่การเคหะแห่งชาติได้นำมาใช้ในองค์กร เช่น GIS , การรับชำระ , นโยบายความคิดสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรมและแผนแม่บทด้านนวัตกรรม เป็นต้น