ขอความอนุเคราะห์ท่านในการตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งความคิดเห็นของท่านถือเป็นความลับจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเป็นรายบุคคล

Author : กองวิจัยและพัฒนารูปแบบที่อยู่อาศัย ฝ่ายนวัตกรรมและ

12/23/2021 2:16:47 PM

กระบวนการด้านนวัตกรรมเพื่อการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ในการคิดสร้างสรรค์สู่นวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานขององค์กร


378 Views

ฝ่ายนวัตกรรมและวิจัยขออนุญาตเผยแพร่ กระบวนการด้านนวัตกรรมเพื่อการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ในการคิดสร้างสรรค์สู่นวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานขององค์กร

การเคหะแห่งชาติ ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนานวัตกรรมของการเคหะแห่งชาติ (แผนแม่บทนวัตกรรม) พ.ศ.2563-2570 การเคหะแห่งชาติได้ออกแบบกระบวนการนวัตกรรมในภาพรวม เพื่อเน้นให้องค์กรมีการจัดการด้านนวัตกรรมขององค์กรอย่างเป็นระบบ โดยจัดทำคู่มือปฏิบัติงานด้านการจัดการนวัตกรรมซึ่งกำหนดกระบวนการด้านนวัตกรรมเพื่อการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ในการคิดสร้างสรรค์สู่นวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานขององค์กร