ขอความอนุเคราะห์ท่านในการตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งความคิดเห็นของท่านถือเป็นความลับจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเป็นรายบุคคล

Author : กองวิจัยและพัฒนา ฝ่ายวิชาการพัฒนาที่อยู่อาศัย

12/26/2018 10:34:31 AM

การประชุมเวริค์ชอป โครงการศึกษาวิจัยเครื่องมือทางกฎหมาย


155 Views

โครงการศึกษาวิจัยเครื่องมือทางกฎหมาย

การประชุมเวริค์ชอป โครงการศึกษาวิจัยเครื่องมือทางกฎหมาย เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561  เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมวทัญญูู