ขอความอนุเคราะห์ท่านในการตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งความคิดเห็นของท่านถือเป็นความลับจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเป็นรายบุคคล

Author : กองวิจัยและพัฒนารูปแบบที่อยู่อาศัย ฝ่ายนวัตกรรมและ

6/24/2022 11:03:05 AM

โครงการการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ของการเคหะแห่งชาติ ระยะที่ 3


254 Views

การติดตามผลการดำเนินงานในการจัดเก็บข้อมูลในการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร ภายใต้ “โครงการการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ของการเคหะแห่งชาติ ระยะที่ 3" ตามหลักเกณฑ์การคำนวณค่าตัวชี้วัดด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กำหนดไว้ ผ่านระบบ Zoom

การเคหะแห่งชาติจัดประชุมติดตามผลการดำเนินงาน

การจัดเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกฯ

 

   เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2565 นางชฎารัตน์ ไชยเสน ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ 

เป็นประธานการประชุม “ผู้เกี่ยวข้องเพื่อติดตามผลการดำเนินงานในการจัดเก็บข้อมูลในการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร ภายใต้ “โครงการการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ของการเคหะแห่งชาติ ระยะที่ 3" ตามหลักเกณฑ์การคำนวณค่าตัวชี้วัดด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กำหนดไว้  ผ่านระบบ Zoom โดยข้อมูลที่รวบรวมเพื่อประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามหลักการคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร (CFO) ประกอบไปด้วย

          ประเภทที่ 1 (Scope 1)   ข้อมูลสารทำความเย็น ข้อมูลสารดับเพลิง       

          ประเภทที่ 3 (Scope 3)  หน่วยก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งแนวราบและแนวสูง ปี 2564 และ 2565, ข้อมูลการใช้กระดาษ(A4)ในสำนักงาน, ข้อมูลการใช้เครื่องถ่ายเอกสาร เช่น ปริมาณหมึกพิมพ์ และข้อมูลการใช้พลังงาน เช่น พลังงานไฟฟ้า  เชื้อเพลิง รวมถึงปริมาณขยะและน้ำเสียในชุมชน 

          ทั้งนี้ จึงได้กำหนดจัดประชุมในวันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโดยเชิญคณะทำงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าให้ขข้อมูลเพิ่มเติม พร้อมสรุปผลอีกครั้ง