ขอความอนุเคราะห์ท่านในการตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งความคิดเห็นของท่านถือเป็นความลับจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเป็นรายบุคคล

Author : กองวิจัยและพัฒนารูปแบบที่อยู่อาศัย ฝ่ายนวัตกรรมและ

12/14/2020 10:54:49 AM

การประชุมให้ข้อมูลเพื่อการดำเนินงานโครงการ”ศึกษาแนวทางการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศน์เศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) ของการเคหะแห่งชาติ


187 Views

จัดการประชุม โครงการ”ศึกษาแนวทางการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศน์เศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) ของการเคหะแห่งชาติ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมวทัญญู ณ ถลาง การเคหะแห่งชาติ

กองวิจัยและพัฒนารูปแบบที่อยู่อาศัย  ฝ่ายนวัตกรรมและวิจัยได้ร่วมกับ  บ.Econovation Konsultant ได้จัดการประชุม โครงการ”ศึกษาแนวทางการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศน์เศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) ของการเคหะแห่งชาติ ในวันที่  4  ธันวาคม  2563  ณ ห้องประชุมวทัญญู ณ ถลาง การเคหะแห่งชาติ โดยมี นายโชคชัย สิงหเพชร ผอ.นว. เป็นประธาน การประชุมในครั้งนี้เพื่อเป็นการชี้แจงแนวทางการจัดเตรียมข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม โครงการของการเคหะแห่งชาติ ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2563 และที่คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2564 โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ คณะทำงาน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ผู้รับเหมาก่อสร้างและผู้แทนบริหารจัดการโครงการ