ขอความอนุเคราะห์ท่านในการตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งความคิดเห็นของท่านถือเป็นความลับจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเป็นรายบุคคล

Author : กองวิจัยและพัฒนา ฝ่ายวิชาการพัฒนาที่อยู่อาศัย

1/28/2020 11:23:18 AM

การสัมมนา โครงการวิจัยเพื่อการวางแผนการพัฒนาเมืองฯ


347 Views

โครงการวิจัยเพื่อการวางแผนการพัฒนาเมืองฯ

การสัมมนา โครงการวิจัยเพื่อการวางแผนการพัฒนาเมืองในมิติที่อยู่อาศัย รองรับโครงการพัฒนาของรัฐที่กระจายสู่ส่วนภูมิภาค ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 มี รองผู้ว่าการ นายนพดล ว่องเวียงจันทร์ เป็นประธานในพิธี โดย ม.เชียงใหม่ เป็นผู้จัดงาน ณ โรงแรมแกรนด์โฟร์วิง วันที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 9.00 - 12.00 น.