ขอความอนุเคราะห์ท่านในการตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งความคิดเห็นของท่านถือเป็นความลับจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเป็นรายบุคคล

Author : กองวิจัยและพัฒนารูปแบบที่อยู่อาศัย ฝ่ายนวัตกรรมและ

12/23/2021 2:14:51 PM

กระบวนการความคิดเชิงออกแบบ(Design Thinking )


1373 Views

ฝ่ายนวัตกรรมและวิจัยขออนุญาตเผยแพร่ กระบวนการความคิดเชิงออกแบบ(Design Thinking )เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ ในการคิดสร้างสรรค์สู่การสร้างนวัตกรรมที่ทรงคุณค่าต่อกลุ่มเป้าหมายและพันธกิจขององค์กร

ฝ่ายนวัตกรรมและวิจัยขออนุญาตเผยแพร่ กระบวนการความคิดเชิงออกแบบ(Design Thinking )เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ ในการคิดสร้างสรรค์สู่การสร้างนวัตกรรมที่ทรงคุณค่าต่อกลุ่มเป้าหมายและพันธกิจขององค์กร

Design Thinking หรือกระบวนการความคิดเชิงออกแบบเป็นกระบวนการสำคัญในการความคิดสร้างสรรค์ที่มุ่งสู่การสร้างนวัตกรรม เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้มีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ในการเข้าถึงความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย สร้างสรรค์ไอเดียที่ตอบสนองความต้องการ รวมถึงการพัฒนาต้นแบบและทดลองไอเดียเพื่อมุ่งสู่การสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมที่ตอบสนองกลุ่มเป้าหมายและพันธกิจขององค์การอย่างตรงจุด ซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้
1. Empathies ทำความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริงแท้จริง โดยสังเกตพฤติกรรม สัมภาษณ์ และรับฟังอย่างลึกซึ้ง เพื่อเข้าถึงความต้องการของกลุ่มเป้าหมายอย่างครบถ้วน โดยปราศจากทัศนคติของผู้สัมภาษณ์
2. Define การกำหนดปัญหาและระบุสาเหตุของปัญหาที่ชัดเจน เมื่อเราทราบถึงข้อมูลปัญหาที่ชัดเจน วิเคราะห์อย่างรอบด้านเพื่อที่หาวิธีการแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด
3. Ideate ระดมความคิด หาแนวทางแก้ปัญหาใหม่ๆ คิดนอกกรอบ คิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ สร้างไอเดียทางเลือกหลากหลายไอเดีย และจัดลำดับความสำคัญไอเดียเพื่อพัฒนา Prototype
4. Prototype นำไอเดียความคิดสร้างสรรค์ที่ได้มาสร้างต้นแบบหรือแบบจำลอง เพื่อทดสอบไอเดียว่าสามารถแก้ปัญหาและตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายได้หรือไม่ โดยอาจมีการทดลองหลายครั้ง เพื่อให้มั่นใจในต้นแบบว่าสามารถตอบโจทย์ปัญหาที่แท้จริงได้แล้วหรือยัง
5. Test นำต้นแบบหรือข้อสรุปที่ได้ไปทดสอบใช้จริง เพื่อทดสอบประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการประเมินผล หลังจากนั้นลองนำเอาปัญหาอุปสรรคหรือข้อดีข้อเสียที่เกิดขึ้น มาปรับปรุงแก้ไข ก่อนนำไปใช้จริงในเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์
6. Launch นำไปใช้จริงในเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์ เพื่อตอบโจทย์พันธกิจองค์กร