ขอความอนุเคราะห์ท่านในการตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งความคิดเห็นของท่านถือเป็นความลับจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเป็นรายบุคคล

Author : กองวิจัยและพัฒนารูปแบบที่อยู่อาศัย ฝ่ายนวัตกรรมและ

2/23/2022 10:20:06 AM

การประชุมคณะทำงาน และอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของการเคหะแห่งชาติ


341 Views

โครงการ “การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ของการเคหะแห่งชาติ ระยะที่ 3” ปีงบประมาณ 2565

 

การประชุมคณะทำงาน และอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของการเคหะแห่งชาติ

 

โครงการ “การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ของการเคหะแห่งชาติ ระยะที่ 3” ปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมวทัญญู การเคหะแห่งชาติ วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น. โดยมี ผช.ผว. (ชฎารัตน์) เป็นประธานในพิธี โดยนโยบายของ สคร. ต่อตัวชี้วัดประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศษฐกิจให้กำหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจเป็นตัวชี้วัดหนึ่งในการประเมินผลการดำเนินงานประจำปีของรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการฯ คาดหวังให้รัฐวิสาหกิจทุกแห่งมีการดำเนินงานในเรื่องประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ และมีแผนงานที่ชัดเจนในการปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กรสู่มาตรฐานสากล และรัฐวิสาหกิจสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรได้ ในขณะที่ลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสภาพแวดล้อม