ขอความอนุเคราะห์ท่านในการตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งความคิดเห็นของท่านถือเป็นความลับจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเป็นรายบุคคล

Author : กองวิจัยและพัฒนารูปแบบที่อยู่อาศัย ฝ่ายนวัตกรรมและ

12/18/2020 9:21:37 AM

โครงการ “ศึกษาแนวทางการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ของการเคหะแห่งชาติ”


285 Views

ตรวจรับงานงวดที่ 3 Eco-efficiency และรายงานผลการดำเนินงาน

ตรวจรับงานงวดที่ 3 Eco-efficiency และรายงานผลการดำเนินงาน โครงการ “ศึกษาแนวทางการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ของการเคหะแห่งชาติ” เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม ทน. ชั้น 3 การเคหะแห่งชาติ

  ที่ปรึกษาร่วมกับคณะทำงานฯ ได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อนำสู่การประเมินผลประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ของการเคหะแห่งชาติ โดยในปีบัญชี 2563 เป็นปีแรกที่การเคหะแห่งชาติริเริ่มดำเนินงานด้านประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ซึ่งได้กำหนดขอบเขตการประเมินครอบคลุมวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ ตามกรอบการดำเนินงานของปีบัญชี 2562 (1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562) โดยที่ปรึกษาและคณะทำงานฯ ได้รวบรวมข้อมูลตามที่มีอยู่ดังกล่าวเพื่อทำการประเมินความใช้ได้ของแนวทางการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจที่ผ่านรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 เพื่อทำการคำนวณผลประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจด้วยข้อมูลที่จะถูกกำหนดให้เป็นค่าปีฐานสำหรับเปรียบเทียบผลฯ ในปีต่อไป