ขอความอนุเคราะห์ท่านในการตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งความคิดเห็นของท่านถือเป็นความลับจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเป็นรายบุคคล

Author : กองวิจัยและพัฒนา ฝ่ายวิชาการพัฒนาที่อยู่อาศัย

5/31/2019 11:38:23 AM

พิพิธภัณฑ์เสมือน การเรียนรู้ด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย


99 Views

พิพิธภัณฑ์เสมือน การเรียนรู้ด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย

http://housingvm.nha.co.th/