ขอความอนุเคราะห์ท่านในการตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งความคิดเห็นของท่านถือเป็นความลับจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเป็นรายบุคคล

Author : กองวิจัยและพัฒนารูปแบบที่อยู่อาศัย ฝ่ายนวัตกรรมและ

5/24/2022 9:52:33 AM

การอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการวิจัยนวัตกรรมการสร้างบ้านที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ


238 Views

การอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้

การอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการวิจัยนวัตกรรมการสร้างบ้านที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยมี นางชฎารัตน์ ไชยเสน ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเป็นประธานในพิธี มีทีมงานคณะวิจัยจากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ นำโดยอาจารย์ รศ. ดร. เสวกชัย ตั้งอร่ามวงศ์ หัวหน้าโครงการ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ วันที่ 24 พฤษภาคม 2556 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสันทนาการ ชั้น 3 อาคาร 5 หารเคหะแห่งชาติ