ขอความอนุเคราะห์ท่านในการตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งความคิดเห็นของท่านถือเป็นความลับจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเป็นรายบุคคล

โครงการวิจัยที่น่าสนใจ
ดูทั้งหมด
กิจกรรม
ดูทั้งหมด

งานประชุมสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจ...

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ให้เ...


กองวิจัยและพัฒนารูปแบบที่อยู่อาศัย ฝ่ายนวัตกรรมและ

8/25/2022 2:25:38 PM

โครงการการประเมินประสิทธิภาพเช...

การติดตามผลการดำเนินงานในการจัดเก็บข้อมูลในการประเ...


กองวิจัยและพัฒนารูปแบบที่อยู่อาศัย ฝ่ายนวัตกรรมและ

6/24/2022 11:03:05 AM

การประชุมคณะทำงาน และอบรมให้คว...

โครงการ “การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (E...


กองวิจัยและพัฒนารูปแบบที่อยู่อาศัย ฝ่ายนวัตกรรมและ

2/23/2022 10:20:06 AM

กระบวนการความคิดเชิงออกแบบ(Des...

ฝ่ายนวัตกรรมและวิจัยขออนุญาตเผยแพร่ กระบวนการความค...


กองวิจัยและพัฒนารูปแบบที่อยู่อาศัย ฝ่ายนวัตกรรมและ

12/23/2021 2:14:51 PMหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง