กองวิจัยและพัฒนา ฝ่ายวิชาการพัฒนาที่อยู่อาศัย การเคหะแห่งชาติ อาคาร 2 ชั้น 4 เลขที่ 905 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
Email : researchnha@gmail.com
โทรศัพท์ : 1615
โทรสาร : 0-2351-7562