ระบบสืบค้นงานวิจัย

ปี

ค้นหาขั้นสูง


งานวิจัยจำแนกตาม

ภารกิจของหน่วยงาน

งานวิจัยจำแนกตาม

กลุ่มองค์ความรู้

งานวิจัยจำแนกตาม

ทิศทางการพัฒนาประเทศ


×××


การเข้าชม

ยอดผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 1607
  ผลการค้นหา 301 รายการ

โครงการวิจัยเพื่อการวางแผนการพัฒนาเมืองในมิติที่อยู่อาศัย รองรับโครงการพัฒนาของรัฐที่กระจายสู่ส่วนภูมิภาคภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ พศ.2561-2580

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณวิทย์ อ่องแสวงชัย; รศ.ดร. องุ่นทิพย์ ศรีสุวรรณ; ดร. กษมา พลกิจ; ผู้ช่วยศาสตร
View More...

โครงการวิจัยแนวทางการออกแบบที่อยู่อาศัยโดยใช้เทคโนโลยีด้านพลังงาน น้ำ และการกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อนำไปใช้ในโครงการที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ดร. ณรงค์ฤทธิ์ จินต์จันทรวงศ์ ;

โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดการความรู้เรื่องอัตลักษณ์และภูมิปัญญาด้านที่อยู่อาศัยของท้องถิ่น : กรณีศึกษาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ดร. นพดล ตั้งสกุล;

โครงการศึกษาแนวทางจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวรถไฟทางคู่และรถไฟความเร็วสูง

บริษัท พิพิธภัณฑ์เอเชีย จำกัด
นาย ฐาปนา บุณยประวิตร;

โครงการวิจัยแนวทางการออกแบบทางสถาปัตยกรรมของโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางตามวิธีการจำแนกประเภท

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นางสาว ปรัศณี เมฆศรีสวัสดิ์;

โครงการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการในการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีที่เกี่ยวข้องในการฟื้นฟูเมืองรามอินทรา

มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผศ.ดร. สิงหนาท แสงสีหนาท;

โครงการวิจัยเชิงปฎิบัติการเพื่อศึกษาความจำเป็นเร่งด่วนในการพัฒนาเมือง การฟื้นฟูเมืองด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเมือง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รศ.ดร. องุ่นทิพย์ ศรีสุวรรณ;

โครงการคาดประมาณความต้องการที่อยู่อาศัยของประเทศไทยปี 2560-2580

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รศ.ดร. ฉวีวรรณ เด่นไพบูลย์;

โครงการสังเคราะห์งานวิจัยด้านที่อยู่อาศัย และพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดการเผยแพร่งานวิจัย

มหาวิทยาลัยนเรศวร
ดร. พีรธร บุณยรัตพันธุ์;

โครงการศึกษาแนวทางการเลือกใช้เทคโนโลยีการก่อสร้างที่เหมาะสมกับผู้อยู่อาศัยที่มีรายได้น้อย-ปานกลาง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลล้านนาเชียงใหม่
นางสาว ฟองจันทร์ จิราสิต;
123...ท้ายสุด