ระบบสืบค้นงานวิจัย

ปี

ค้นหาขั้นสูง


งานวิจัยจำแนกตาม

ภารกิจของหน่วยงาน

งานวิจัยจำแนกตาม

กลุ่มองค์ความรู้

งานวิจัยจำแนกตาม

ทิศทางการพัฒนาประเทศ


×××


การเข้าชม

ยอดผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 811
  ผลการค้นหา 299 รายการ

โครงการคาดประมาณความต้องการที่อยู่อาศัยของประเทศไทยปี 2560-2580

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รศ.ดร. ฉวีวรรณ เด่นไพบูลย์;

โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดการความรู้เรื่องอัตลักษณ์และภูมิปัญญาด้านที่อยู่อาศัยของท้องถิ่น : กรณีศึกษาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ดร. นพดล ตั้งสกุล;

โครงการศึกษาแนวทางจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวรถไฟทางคู่และรถไฟความเร็วสูง

บริษัท พิพิธภัณฑ์เอเชีย จำกัด
นาย ฐาปนา บุณยประวิตร;

โครงการวิจัยแนวทางการออกแบบทางสถาปัตยกรรมของโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางตามวิธีการจำแนกประเภท

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นางสาว ปรัศณี เมฆศรีสวัสดิ์;

โครงการสังเคราะห์งานวิจัยด้านที่อยู่อาศัย และพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดการเผยแพร่งานวิจัย

มหาวิทยาลัยนเรศวร
ดร. พีรธร บุณยรัตพันธุ์;

โครงการศึกษาแนวทางการเลือกใช้เทคโนโลยีการก่อสร้างที่เหมาะสมกับผู้อยู่อาศัยที่มีรายได้น้อย-ปานกลาง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลล้านนาเชียงใหม่
นางสาว ฟองจันทร์ จิราสิต;

โครงการศึกษาวิจัยการพัฒนารูปแบบเอกลักษณ์ส่วนพาณิชยกรรมและร้านค้าชุมชนในโครงการของการเคหะแห่งชาติ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผศ.ดร. นิติ รัตนปรีชาเวช;

โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในกระทู้บนเว็บบอร์ดของการเคหะแห่งชาติ

มหาวิทยาลัยนเรศวร
ดร. วรเดช ณ กรม;
123...ท้ายสุด