ขอความอนุเคราะห์ท่านในการตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งความคิดเห็นของท่านถือเป็นความลับจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเป็นรายบุคคล

Author : กองวิจัยและพัฒนา ฝ่ายวิชาการพัฒนาที่อยู่อาศัย

12/26/2018 3:37:14 PM

การประชุมตรวจรับงานโครงการวิจัยแนวทางออกแบบที่อยู่อาศัยโดยใช้เทคโนโลยี ด้านพลังงาน น้ำ และการกำจัดขยะมูลฝอย


238 Views

การตรวจรับงานโครงการวิจัยแนวทางออกแบบที่อยู่อาศัยโดยใช้เทคโนโลยี ด้านพลังงาน น้ำ และการกำจัดขยะมูลฝอย รายงานการศึกษาวิจัยร่างรายงานฉบับสมบรูณ์

การตรวจรับงานโครงการวิจัยแนวทางออกแบบที่อยู่อาศัยโดยใช้เทคโนโลยี ด้านพลังงาน น้ำ และการกำจัดขยะมูลฝอย  รายงานการศึกษาวิจัยร่างรายงานฉบับสมบรูณ์  โดยมี รอง ผว.กคช. นายนพดล ว่องเวียงจันทร์ เป็นประธานในการตรวจรับงาน  เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561